nhandinhbong dahomnay

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 09/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về nhandinhbong dahomnay

lich thi dau bong da vn

Tóm lược:
Hiểu biết sâu sắc về điều kiện đất nước của Trung Quốc là cơ sở để Đảng hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, đồng thời cũng là kinh nghiệm lịch sử quan trọng của Đảng. Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã liên tục đào sâu và mở rộng hiểu biết về điều kiện quốc gia của Trung Quốc trong một loạt bài phát biểu. Những hiểu biết mới này, dựa trên lý luận về giai đoạn sơ khai của chủ nghĩa xã hội, xuyên suốt lịch sử, hiện thực và tương lai, bao trùm cả vật chất, hệ thống và tinh thần, mang đầy ý nghĩa sâu sắc về lịch sử và ý thức sinh động về hiện thực, trình bày một cách toàn diện, Trung Quốc đúng và ba chiều. Những luận điểm cơ bản bao gồm: đặt ra yêu cầu cơ bản là phải luôn “nắm chắc những điều kiện quốc gia vĩ đại nhất, căn cứ vào hiện thực vĩ ​​đại nhất”, hiểu sâu và mở rộng về giai đoạn sơ khai của chủ nghĩa xã hội; đề nghị “phải nhìn vào lịch sử và hiện thực , vật chất và tinh thần Để thấy, làm sâu sắc và mở rộng sự hiểu biết toàn diện về các điều kiện quốc gia của Trung Quốc; đưa ra luận điểm quan trọng rằng “để hơn 1,3 tỷ người có cuộc sống tốt cần phải làm việc chăm chỉ lâu dài” và đào sâu và mở rộng giai đoạn ban đầu của chủ nghĩa xã hội.Những hiểu biết về con đường cơ bản. Những kết luận mới này cung cấp cơ sở chung cho việc hiện thực hóa giấc mơ đại trẻ hóa dân tộc Trung Hoa.
  Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
Từ khóa: Tập Cận Bình; Điều kiện quốc gia của Trung Quốc; giai đoạn chính của chủ nghĩa xã hội; Giấc mơ Trung Hoa
Số phân loại thư viện Trung Quốc: D2
Mã nhận dạng tài liệu: A
ID bài viết: 16738268 (2015) 02000606
Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong quá trình đổi mới, mở cửa sâu rộng toàn diện và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, Đảng ta không ngừng nhận thức sâu sắc hơn về điều kiện đất nước của mình, và đã đưa ra hàng loạt tư tưởng mới, quan điểm mới và kết luận mới, tiếp tục làm phong phú và phát triển lý luận về giai đoạn sơ cấp của chủ nghĩa xã hội và tạo cơ sở cơ bản để hiện thực hóa giấc mơ đại trẻ hóa của dân tộc Trung Quốc. Những thành tựu mới về hiểu biết này được tập trung trong loạt bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Đi sâu nghiên cứu, học tập những bước phát triển mới của lý luận về điều kiện đất nước Trung Quốc có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn đối với việc củng cố niềm tin vào con đường, lý luận và hệ thống chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, để gắn bó và phát triển chủ nghĩa xã hội với Đặc điểm của Trung Quốc.
1. Hiểu biết sâu sắc về điều kiện dân tộc của Trung Quốc là cơ sở để đảng hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, đồng thời cũng là kinh nghiệm lịch sử quan trọng của đảng.
Dù là cách mạng, xây dựng hay cải cách, không thể tách rời sự hiểu biết sâu sắc về các điều kiện quốc gia của Trung Quốc. Quá trình đấu tranh hơn 90 năm của Đảng ta là quá trình không ngừng tìm hiểu điều kiện đất nước theo sự phát triển của thời đại, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, đường lối phù hợp với điều kiện đất nước, không ngừng tiến lên quá trình phát triển sự nghiệp.
“Các điều kiện quốc gia đặc biệt của Trung Quốc là cơ sở cơ bản nhất để giải quyết mọi vấn đề cách mạng ở Trung Quốc”.[1]Thời trẻ, Mao Trạch Đông tin rằng: "Nếu chúng ta muốn làm một chút trong thế giới hiện tại, tất nhiên chúng ta không thể thoát khỏi lãnh thổ của 'Trung Quốc'. Có vẻ như việc điều tra và nghiên cứu tại chỗ là không thể thiếu đối với tình hình trong lãnh thổ này. "[2]Trong bài “Cách mạng Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc”, Người chỉ rõ: “Chỉ khi nhận thức rõ bản chất của xã hội Trung Quốc, chúng ta mới có thể nhận rõ đối tượng của cách mạng Trung Quốc, nhiệm vụ của cách mạng Trung Quốc, động lực của cách mạng Trung Quốc, bản chất của cách mạng Trung Quốc, và tương lai của cách mạng Trung Quốc. Và sự biến đổi. "[1]Sự lựa chọn con đường của cách mạng Trung Quốc xuất phát từ sự hiểu biết tỉnh táo về bản chất của xã hội nửa phong kiến ​​và nửa thuộc địa, từ sự phân tích sâu sắc về các tầng lớp khác nhau trong xã hội Trung Quốc, từ thực tế sâu sắc và đi sâu điều tra quần chúng nhân dân. Chính trên cơ sở hiểu biết thấu đáo các điều kiện của đất nước, Mao Trạch Đông đã đề ra chiến lược cách mạng của cách mạng Trung Quốc theo hai giai đoạn, đó là quá độ lên xã hội xã hội chủ nghĩa với xã hội dân chủ mới do Mao Trạch Đông làm trung gian. bước ra khỏi chiến lược “bao vây thành thị từ nông thôn và cuối cùng là chiếm thành phố”. Con đường cách mạng Trung Quốc “cách mạng thắng lợi” đã thúc đẩy việc hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng hệ thống xã hội chủ nghĩa.
Sau khi thành lập Tân Trung Hoa, Mao Trạch Đông đã đưa ra nhận định và phân tích mới về điều kiện quốc gia của Trung Quốc trong “Về mười mối quan hệ chính”: “Nước ta từng là thuộc địa, nửa thuộc địa, không phải là chủ nghĩa đế quốc, và luôn bị ức hiếp. Công nghiệp, nông nghiệp kém phát triển, trình độ khoa học kỹ thuật thấp, ngoài tài nguyên đất đai rộng lớn, dân số đông, lịch sử lâu đời, văn học “Giấc mơ lâu đài đỏ”, nhiều nơi còn thua kém các nơi khác và Không thể tự hào. "Ông đã tóm tắt một cách xuất sắc các điều kiện quốc gia của Trung Quốc là" một nghèo và hai trắng ":" "" Nghèo "có nghĩa là không có nhiều công nghiệp và nông nghiệp không phát triển." Trắng "có nghĩa là một tờ giấy trắng, và trình độ văn hóa và khoa học chưa cao ”. [3] Trên cơ sở hiểu biết khoa học này, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng cộng sản nước ta đã phân tích một cách chính xác những mâu thuẫn chủ yếu của xã hội ta, đó là “mâu thuẫn giữa yêu cầu thành lập nước công nghiệp tiên tiến của nhân dân với thực trạng nông nghiệp lạc hậu. đất nước "," nhu cầu của nhân dân đối với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế và văn hoá là như nhau. Mâu thuẫn giữa điều kiện kinh tế và văn hoá hiện nay không đáp ứng được nhu cầu của nhân dân "thực chất là" mâu thuẫn giữa hệ thống xã hội chủ nghĩa tiên tiến và nền sản xuất xã hội lạc hậu lực lượng. " Vì vậy, nhiệm vụ chủ yếu của đảng bộ và nhân dân cả nước là “sớm đưa nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một nước công nghiệp tiên tiến”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã đề ra chiến lược phát triển tương ứng xung quanh nhiệm vụ chính này. Chuỗi hiểu biết và quyết định này chắc chắn là khách quan và đúng đắn, và chúng đã đạt được những kết quả tuyệt vời trong thực tế trong một khoảng thời gian. Rất tiếc, cách hiểu và cách làm này chưa thống nhất, và chúng ta đã đi đường vòng trong một thời gian dài.
Sau khi "Cách mạng Văn hóa" kết thúc, Đặng Tiểu Bình, Trần Vân và các lãnh đạo trung ương khác chỉ ra rằng 80% dân số đông và nền tảng yếu. 80% trong số họ là nông dân. Thực tế này nên là điểm khởi đầu cho Trung Quốc để lập một bản thiết kế xây dựng. Năm 1981, Hội nghị toàn thể lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XI đã thông qua "Nghị quyết về những vấn đề lịch sử của Đảng từ khi thành lập nước Cộng hòa nhân dân", lần đầu tiên nêu rõ: "Hệ thống xã hội chủ nghĩa của chúng ta còn sơ khai ". Lý luận về giai đoạn sơ cấp của chủ nghĩa xã hội:" Một mặt, hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa trên cơ sở công hữu về tư liệu sản xuất, hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa chuyên chính dân chủ nhân dân, quan điểm chỉ đạo của chủ nghĩa Mác trong lĩnh vực tư tưởng đã được xác lập, chế độ bóc lột và giai cấp bóc lột đã bị xóa sổ, sức mạnh kinh tế của đất nước phát triển vượt bậc, giáo dục, khoa học và văn hóa phát triển đáng kể. Mặt khác, dân số đông. , nền tảng còn yếu và GDP bình quân đầu người vẫn đứng sau thế giới. ”Về năng suất,“ 10 ”Với dân số hơn 800 triệu và 800 triệu ở nông thôn, về cơ bản họ vẫn sử dụng các công cụ cầm tay để làm lương thực; một phần của ngành công nghiệp hiện đại cùng tồn tại với một số lượng lớn các ngành công nghiệp đã đi sau trình độ hiện đại hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm; một phần của các khu vực kinh tế phát triển cũng giống như đại đa số các khu vực kém phát triển và các khu vực nghèo đói đồng thời tồn tại một số ít khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới chưa cao bằng trình độ chung của khoa học và công nghệ, tỷ lệ mù chữ và bán mù chữ vẫn chiếm gần 1/4 dân số, tồn tại ở cùng thời gian. " Về quan hệ sản xuất, “trình độ sản xuất kinh tế xã hội cần thiết cho sự phát triển của sở hữu công xã hội chủ nghĩa còn rất thấp, kinh tế hàng hoá và thị trường trong nước rất kém phát triển, kinh tế tự nhiên và kinh tế bán tự nhiên chiếm tỷ trọng đáng kể. tỷ trọng, và hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa còn non nớt và chưa hoàn hảo. ”. Về kiến ​​trúc thượng tầng, “một loạt các điều kiện kinh tế và văn hóa cần thiết cho việc xây dựng một nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa ở mức độ cao là rất thiếu thốn. thường tấn công các cán bộ đảng viên. Và các công chức quốc gia "[4]. Đặng Tiểu Bình nhiều lần nhấn mạnh: “Thừa nhận lạc hậu có thể khắc phục lạc hậu.” Trên cơ sở hiểu biết về “giai đoạn sơ cấp của chủ nghĩa xã hội”, ông đã phân tích một cách khoa học những mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội ta, đề ra đường lối cơ bản cho giai đoạn sơ cấp của chủ nghĩa xã hội, đồng thời xây dựng và thực hiện chiến lược "ba bước".
Trong những năm 1990, Đảng ta tiếp tục giữ vững và phát triển lý luận về giai đoạn sơ cấp của chủ nghĩa xã hội. Giang Trạch Dân nhấn mạnh: "Mọi thứ đều bắt đầu từ thực tế, và điều cơ bản nhất là mọi thứ đều bắt đầu từ thực tế lớn nhất của giai đoạn sơ khai của chủ nghĩa xã hội. Chỉ khi tất cả lý thuyết và hoạt động thực tiễn của chúng ta phù hợp với thực tế này thì chúng ta mới có thể giành được chiến thắng." Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra "Giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội là giai đoạn lịch sử từng bước thoát khỏi tình trạng kém phát triển và cơ bản thực hiện hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa; là nước nông nghiệp, dân số nông nghiệp đông, chủ yếu dựa vào lao động chân tay. và đã từng bước chuyển thành dân cư phi nông nghiệp chiếm đa số, bao gồm Giai đoạn lịch sử của một nước công nghiệp với nền nông nghiệp hiện đại và các ngành dịch vụ hiện đại; là giai đoạn lịch sử mà kinh tế tự nhiên và kinh tế bán tự nhiên chiếm một chiếm tỷ trọng lớn, chuyển dần sang giai đoạn lịch sử với mức độ thị trường hóa kinh tế cao; dân số mù chữ và bán mù chữ chiếm tỷ trọng lớn, giáo dục khoa học kỹ thuật, văn hóa lạc hậu từng bước chuyển sang giai đoạn lịch sử trong đó khoa học, công nghệ, giáo dục, văn hóa tương đối phát triển, là giai đoạn lịch sử mà người nghèo chiếm tỷ trọng lớn, mức sống của nhân dân tương đối thấp, chuyển dần sang giai đoạn lịch sử tương đối giàu có cho mọi người; nguyên nhân là do mất cân đối của nền kinh tế và văn hóa khu vực. Giai đoạn lịch sử thu hẹp dần khoảng cách thông qua phát triển trước hết là giai đoạn lịch sử hình thành và hoàn thiện hệ thống kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa tương đối trưởng thành và sôi động, hệ thống chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa và các hệ thống khác thông qua cải cách và tìm tòi; đông đảo quần chúng nhân dân kiên định lý tưởng chung là xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, không ngừng phấn đấu vươn lên, vươn lên đi trước, cần cù lao động, xây dựng đất nước cần cù, tiết kiệm, vừa ra sức xây dựng văn minh tinh thần, vừa xây dựng văn minh vật chất. Giai đoạn lịch sử thu hẹp dần khoảng cách với trình độ tiên tiến của thế giới. Để đạt được giai đoạn lịch sử của sự trẻ hóa vĩ đại của dân tộc Trung Quốc trên cơ sở đạo đức. Quá trình lịch sử như vậy sẽ mất ít nhất một trăm năm. " Câu nói này đã làm phong phú thêm nội hàm của giai đoạn sơ cấp của chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đó, Đảng đưa ra chương trình cơ bản cho giai đoạn sơ cấp của chủ nghĩa xã hội, xây dựng và triển khai chiến lược “ba bước mới”.

Chúc các bạn đọc tin nhandinhbong dahomnay vui vẻ!

Original text